โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

การศึกษา

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การกำกับดูแลกิจการ)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน/ ประสบการณ์

  • กรรมการบริษัท เลขานุการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
  • รองประธานกรรมการ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
  • ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
  • ที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษ ด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

Board of Directors & Company secretary