โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

สมัครงาน โรงพยาบาลศัลยกรรม มาสเตอร์พีซ

( Masterpiece Hospital )

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) 

MTP เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง มีบุคลากรและสไตล์การทำงานที่อิสระและหลากหลาย ผ่านเครื่องมือ Masterpiece Framework มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ  โดยเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ หากคุณเป็นคนมีความสามารถ รักความท้าทาย และมี Mindset การทำงานแบบ 

Work-Life Integration 

เป็นคนรุ่นใหม่ที่มองหาโอกาสใหม่ๆ และพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มาร่วมเป็น Professional Sport Team กับเราในการขับเคลื่อนบริษัท ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างยั่งยืน 

ร่วมงานกับเรา คลิก!!

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร Update

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย Assistant Sales Director

 • บริหารงานในภาพรวมของฝ่ายงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร
 • ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด และกลุ่มลูกค้า รวมถึงคู่แข่ง เพื่อใช้ในการวางแผนการขายให้มีความเหมาะสม
 • วางแผนงบประมาณ และบริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของฝ่ายงาน รวมถึงการวางอัตรากำลังทีมงาน
 • วิเคราะห์ประมาณการขาย เพื่อใช้ในการวางแผนงานขององค์กร
 • วางแผน และกระจายเป้าหมายการขาย ติดตามผลการดำเนินงาน ผลักดันยอดรายได้และกำไรในภาพรวมของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายวางแผน และกระจายเป้าหมายการขาย ติดตามผลการดำเนินงาน ผลักดันยอดรายได้และกำไรในภาพรวมของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วางแผน และกำหนดกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่าย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน
 • วิเคราะห์กลุ่มตลาดเดิม ตลาดใหม่ และวางแผนการขยายฐานลูกค้า เพื่อผลักดันยอดขาย และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
 • พัฒนาเทคนิค และช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • กำกับดูแลการเจรจาต่อรองเงื่อนไขข้อตกลงกับลูกค้า เพื่อปิดการขาย
 • กำกับ ดูแลการต้อนรับ การบริการหลังการขาย และการติดตามผล เพื่อสร้างความประทับใจและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • จัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • สรุปวิเคราะห์รายงานการขาย รวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร และใช้ในการวางแผนบริหาร
 • ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในฝ่ายงาน นำเสนอแนวทางที่ดีที่สุด
 • ศึกษาและนำความรู้ใหม่ๆมาช่วยพัฒนาทีมขายให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ความรู้ / ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ

Knowledge / Skills & Experiences

1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด การขาย บริหาร นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 6 ปีขึ้นไป

4. หากมีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ธุรกิจโรงพยาบาลหรือคลีนิก ศัลยกรรมเสริมความงาม หรือด้าน Healthcare มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีทักษะและความสามารถใน การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสาร และการวางแผนกลยุทธ์

6. มีความอดทนและบริหารงานภายใต้สภาวะกดดันสูงได้

เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ Beauty Therapist (BT)

 • ให้บริการลูกค้าในขั้นตอนดูแลผิวพรรณและใบหน้าด้วยทรีทเม้นท์โปรแกรมต่างๆ ของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ
 • ดูแลให้บริการลูกค้า และทำหัตถการอย่างง่ายๆตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • จัดเตรียมความพร้อมของลูกค้า และเข้าช่วยแพทย์ในการทำหัตถการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แพทย์
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในแต่ละหัตถการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
 • นำเสนอ ให้คำแนะนำปรึกษา และตอบคำถามเกี่ยวกับหัตถการ ศัลยกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆขององค์กร เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
 • นำเสนอ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อผลักดันยอดรายได้ให้แก่องค์กร
 • ดูแลสต็อคสินค้า และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำหัตถการ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
 • ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้า

ความรู้ / ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ

Knowledge / Skills & Experiences

1 ทุกเพศ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ไม่จำกัดวุฒิ

2 บุคลิกภาพดี มีมนุษสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มร่าเริง รักในงานบริการ

3 หากมีทักษะภาษาอังกฤษ ได้รับค่าภาษา

4 มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5 หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายความงาม การบำบัด การดูแลผิวพรรณในสถานเสริมความงามมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร People and Culture Transformation Manager

 • Support on executing a comprehensive people and MTP Culture transformation strategy that aligns with the organization’s goals and objectives.
 • Implement MTP Modules and Framework to enhance MTP Culture, employee engagement, and leadership development.
 • Support in managing talent management processes such as Talent Management, Performance management, succession planning, and career development.
 • Act as a Change Agent to drive adoption of new processes, tools, and ways of working. (such as BuildTrust , Feedback, Right Behavior, Delegate Tasks, Self-Development, Effective Meeting, Self-Target etc. )
 • Conduct ongoing analysis and monitoring of Performance Indicator Board by weekly and use data to inform decision-making.
 • Partner with other departments and senior leadership to ensure cross-functional alignment and collaboration.
 • Continuously improve and iterate on People Development and Culture Framework to ensure they are effective, efficient, and scalable.
 • Support other projects and initiatives related to people transformation and strategy.

ความรู้ / ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ

Knowledge / Skills & Experiences

 1. Bachelor’s degree in HR, Business, or related field.
 2. 8+ years of experience in People Development or HR, with at least 5 years in a Organizational transformation or Change management role.
 3. Certified Organization Culture Program ,Leadership Development Program ; 7Habits, 8 Habits , Speed of Trust, or Professional Programs to related.
 4. Experience in talent management, culture transformation, and employee engagement.
 5. Proven ability to analyze and support in implementation of people programs that drive business results.
 6. Willing to work closly with Top Management with flexible working in work-Life Integration Style.