โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

ตำแหน่ง Customer Service เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ตำแหน่ง Customer Service เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

เราคือ..

ผู้ให้บริการแก่ลูกค้าคนสำคัญ ให้เกิดความพึงพอใจตลอดการเข้ารับบริการอย่างสูงสุด

สิ่งที่พวกเราทำ

ต้อนรับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวบรวมเอกสาร สอบถามข้อมูล และลงทะเบียนลูกค้า เพื่อจัดทำประวัติ และฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารลูกค้า เพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายงานต่างๆดำเนินงานการให้บริการลูกค้าตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนด เช่น การลงทะเบียน ถ่ายรูป เปลี่ยนเสื้อผ้า

ชำระเงิน และการส่งลูกค้ากลับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่องค์กรกำหนด

อธิบาย ให้ข้อมูล และตอบคำถามต่างๆด้วยความสุภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลการนัดหมาย และติดตามการเข้าใช้บริการ

จัดทำรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงรายงานสรุปยอดการเข้าใช้บริการในแต่ละวัน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

คุณลักษณะ

 ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป

 วุฒิฯ ม.6 ขึ้นไป

 บุคลิกหน้าตาดี ชอบงานบริการลูกค้า

 มีทักษะด้านงานบริการ และมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานเวลา 11.00-20.00 น.

ทักษะการสื่อสาร 70%
ทักษะการจัดการ 70%
ความรู้ในผลิตภัณฑ์ 80%
ความอดทนต่อแรงกดดัน 70%
การคิดวิเคราะห์วางแผน 60%
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 60%