โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246
นางสาว ลภัสรดา เลิศภานุโรจ

น.ส. ลภัสรดา เลิศภานุโรจ (คุณดาว)

นางสาว ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

 • บริหารโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
 • Support MASTER Partner
 • ประสานงานกับแพทย์ และบุคลากรต่างๆ
 • ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการฝึกอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 176/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Company Secretary Program รุ่นที่ 100/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2565 – ปัจจุบันกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • 2563 – ปัจจุบันกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท เดอะ สตาร์ จำกัด
 • 2561 – 2563 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
 • 2554 – 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริต บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)