ตรวจ DNA Lifestyle

 • การตอบสนองต่ออาหาร
 • โภชนาการ
 • กีฬาและการออกกำลังกาย
 • การดูแลสุขภาพองค์รวม
 • ความเครียดและการนอนหลับ
 • บรรพบุรุษ
 • ผิวพรรณ
 • ลักษณะทางกายภาพ
 • ลักษณะที่สัมพันธ์กับเพศ
 • ลักษณะพฤติกรรม
 • ลักษณะบุคลิกภาพ
 • ลักษณะความสำเร็จ
 • ความสามารถด้านดนตรีและการเต้น
 • มลภาวะทางอากาศ

ราคา 32,000 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 2 วัน
 • งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนรับบริการ 30 นาที
 • งดสูบบุหรี่ งดเคี้ยวหมากฝรั่ง 30 นาที
 • ห้ามบ้วนปาก หรือแปรงฟันก่อนเก็บน้ำลาย
 • สามารถใช้บริการได้ที่ Sukho Healthcare อาคาร 3 ชั้น 1 ทุกวันเวลา 8.00 – 18.30 น

ตรวจ DNA Premium

 • การตอบสนองต่ออาหาร
 • โภชนาการ
 • กีฬาและการออกกำลังกาย
 • การดูแลสุขภาพองค์รวม
 • ความเครียดและการนอนหลับ
 • บรรพบุรุษ
 • ผิวพรรณ
 • ลักษณะทางกายภาพ
 • ลักษณะที่สัมพันธ์กับเพศ
 • ลักษณะพฤติกรรม
 • ลักษณะบุคลิกภาพ
 • ลักษณะความสำเร็จ
 • ความสามารถด้านดนตรีและการเต้น
 • มลภาวะทางอากาศ
 • ความเสี่ยงสุขภาพทั่วไป
 • ความเสี่ยงการเกิดโรค
 • ภาวะสมองเสื่อมและสุขภาพสมอง
 • การตอบสนองต่อยา
 • ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
 • การวางแผนครอบครัว

ราคา 50,000 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 2 วัน
 • งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนรับบริการ 30 นาที
 • งดสูบบุหรี่ งดเคี้ยวหมากฝรั่ง 30 นาที
 • ห้ามบ้วนปาก หรือแปรงฟันก่อนเก็บน้ำลาย
 • สามารถใช้บริการได้ที่ Sukho Healthcare อาคาร 3 ชั้น 1 ทุกวันเวลา 8.00 – 18.30 น