หมอโอม นพ.ภาคภูมิ ถิรวัฒนกุล แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 42222
  • ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • วุฒิบัตร ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์
  • อนุมัติบัตร สาขาวิชาผ่าตัดผ่านกล้อง
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช