โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา 2014 KCCS Thailand Membership Course “Introduction Workshop”

เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา 2014 KCCS Thailand Membership Course “Introduction Workshop”