• แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วพม.พระมงกุฎเกล้า)
    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
    14270
  • ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • วุฒิบัตร สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้างใบหน้า
  • เวชศาสตร์ครอบครัว