นางสาว ลภัสรดา เลิศภานุโรจ (คุณดาว)

  • ปริญญาโท: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี: คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 176/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Company Secretary Program รุ่นที่ 100/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)