หมออิคคิว พญ.ชลธิชา เชนชีวะชาติ แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542-2548 (1999-2005)
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551-2554 (2008-2011)
 • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 32020
 • เเพทย์สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
 • การประชุมอบรมภาคปฏิบัติเทคนิคยกกระชับหน้าด้วยไหมละลาย Cosmetic Engineering Innovated fine threaded lifting and skin rejuvination 2012;Faslif: Dr.Wiwat Tatirat
 • การประชุมประจําปีทางเวชศาสตร์ชลอวัย 5″ A4M Thailand congress on anti-aging and aesthetic medicine 2013
 • การประชุมวิชาการสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย MenopauseAcademic Conference 2014
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2557 (2014)
 • การประชุมวิชาการ Filler Conference “Journey to the heart of Asian Beauty 2014 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชร่วมกับ Galderma
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจรักษาโรคอุ้งเชิงกราน หย่อนและปัสสาวะผิดปกติ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 (2015) ร่วมกับ International Urogynecological Association (IUGA)
 • การประชุมวิชาการสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย MenopauseAcademic Conference 2015 American Academy of Aesthetic Medicine : 3 Annual Gender Aesthetic Congress Asia ; Singapore, 2015 การประชุมอบรมเลเซอร์ยกกระชับช่องคลอดและแก้ไขอาการปัสสาวะเล็ด : Thermiva, 2015
 • การประชุมวิชาการสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย MenopauseAcademic Conference : Thailand 2016 Certificate in laser training temperture controlled radiofrequency, 26 May 2017
 • การประชุมวิชาการสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย MenopauseAcademic Conference 2019
 • การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย สามัญประจําปี พศ. 2562
 • การประชุมวิชาการสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย Menopause Academic Conference 2020