หมอนุ่น พญ.กุลธิดา ลุสวัสดิ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 46556
 • แพทย์ประจำเต็มเวลา แผนกปลูกผม โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
 • แพทย์ประจำเต็มเวลา แผนกศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นสตรี โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
 • Asscociated member สมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ
 • สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ความงามแห่งประเทศไทย
 • ประกาศณียบัตร Advanced Nutrition for Wellness, IFNW
 • ประกาศณียบัตร เซลล์บำบัด สมาคมเซลล์บำบัด กรมการเเพทย์ทางเลือก
 • แพทย์แผนก anti-aging and preventive medicine ประจํา Accolade life center
 • Participant of ISHRS Europe 2023 live surgery workshop, Manchester, UK
 • The British Association of Hair Restoration Surgery (BAHRS) conference 2023 at Sheffield, UK
 • เข้าร่วม 2022 PASCAL Member’s Meeting Hair Transplantation Of KCCS
 • Member of Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine
 • Participant of The 4th ASEAN meeting of Aesthetic Surgery and Medicine 2019 (AMAS 2019)