หมอสน นพ.จักพิวัฒน์ วิภูษณวิทย์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • ระดับปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ระดับวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง สาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ระดับวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง ต่อยอดสาขาจักษุวิทยาจอประสาทตา และน้ำวุ้นตา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 47618
  • จักษุแพทย์ประจำศูนย์ศัลยกรรมตาสองชั้น โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช